تست و ازمایشگاه

دامنه فعالیت آزمایشگاه شرکت بهرام الکترونیک گستر

آزمون شرایط محیطی:
 • آزمون برودتی با شیب قابل کنترل
 • آزمون گرمایی با شیب قابل تنظیم
 • آزمون شرایط جوی متغیر
 • آزمون ذخیره سازی دمایی
 • سیکل ترکیبی دما و رطوبت با شیب قابل کنترل
 • بررسی عملکرد ثطعات در شرایط دمایی مختلف
آزمون پیر سازی دمایی


آزمون های ولتاژِی:

 • آزمون مقاومت عایق بندی
 • آزمون استحکام دی الکتریک
 • افت ولتاژ
 • جریان قطع
 • بررسی عملکرد قطعات در محدوده واتاژ کاری

*آزمون مقاومت در برابر مه نمکی(سالت اسپری)


*آزمون نیرو سنجی


*آزمون عملکردی


*آزمون دوام قطعات مطابق استاندارد


*آزمون سقوط آزاد


*آزمون مقاومت در برابر مایعات


*آزمون های اندازه گیری ابعادی


*آزمون سختی سنجی مواد


*آزمون اندازه گیری مقادیر مقاومت و اندوکتانس


*آزمون لرزش